Driv Karrieres kurskontrakt

1. Påmeldingen er bindende etter angrefristens utløp.(se punkt 3 – 6)

2. Ved undertegning av kurskontrakten er den bindende for hele kursperioden.

Angrefrist

3. Deltakeren har rett til å avmelde påmeldingen uten å bli belastet for kursavgiften ved avmelding seinest 14 dager før kursstart. Ved avmelding i perioden 14-7 dager før kursoppstart vil deltakeren bli belastet med et gebyr for å dekke noen av Driv Karriere sine omkostninger. Gebyret vil i slike tilfeller være 20 % av kursavgiften, maksimalt kr. 2000.-

4. Dersom kontraktinngåelsen skjer 7 dager eller mindre før kursoppstart, eller etter kursoppstart, er det ingen angrefrist.

5. Dersom spesielt tungtveiende grunner tilsier det, f.eks. alvorlig sykdom, dødsfall hos nærstående familie ol., kan deltakeren melde seg ut av studiet og få refundert kursavgiften for den gjenværende delen av undervisningen. Avmeldingen må dokumenteres og skje uten ugrunnet opphold.

6. Enhver avmelding skal skje skriftlig.

Driv Karrieres forpliktelser

7. Driv Karriere vil gi nødvendig informasjon og service til deltakeren.

8. Driv Karriere plikter å ha kvalifiserte lærerkrefter i undervisningen. Ved fravær av timelærer vil tap av timer bli erstattet med nye undervisningstimer, evt. vikar.

9. Driv Karriere tar forbehold om mindre endringer i timeoplan, fagplan, intern/ekstern litteratur og antall undervisningstimer som ikke medfører vesentlige endringer i det opplegget deltakeren har meldt seg på.

10. Driv Karriere vil gi deltakeren kursbevis etter fullført kurs, under forutsetning av minimum 75 % deltakelse.

11. For oppstart av kurs må det være minimum 6 påmelde deltakere. Er det for stort frafall kan et kurs bli avlyst etter at det har startet. Ved offentlige krav om endringer i fagplan/timetall vil kursavgiften kunne bli endret.

Kursdeltakerens forpliktelser

12. Deltakeren må undertegne kurskontrakt som påmelding til kurset. Påmelding via web er bindende, og gjelder også som kurskontrakt.

13. Ved adresseforandring må det meldes til Driv Karriere omgående.

14. Deltakeren må rette seg etter ordensreglene hos Driv Karriere der undervisningen forgår.

15. Deltakeren har selv ansvaret for å avklare at kurset gir den forventede kompetanse.

16. Deltakeren har selv ansvar for å sjekke at han/hun har fått nødvendig informasjon om kursinnhold, priser og lignende.

Eksamen

17. Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursavgiften.

Betalingsbetingelser

18. Kursavgiften skal være innbetalt før kursstart dersom ikke annet er avtalt.

19. For deltakere som ønsker å betale kurset gjennom avbetaling, er også det mulig. Dette avtales med Driv Karriere i forkant av kursoppstart. Driv Karriere forbeholder seg retten til å regulere de månedlige avdragene. All kursavgift for inneværende semester skal være betalt før nytt semester er påbegynt.

20. Dersom kursdeltaker misligholder økonomiske avtaler, kan vedkommende bortvises fra kurset og nektes adgang til eventuell eksamen. Deltakeren kan også bli nektet kursdokumentasjon.

21. Ved brudd på kurskontrakt se også pkt. 3 – 5.