Arbeidsrettet rehabilitering har som formål å styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid. Som deltaker vil du få tildelt egen jobbveileder, og sammen gjennomgår dere en målrettet og skreddersydd prosess ut fra dine individuelle behov og forutsetninger.

Hvem kan delta i Arbeidsrettet rehabilitering?
Arbeidsrettet rehabilitering kan tilbys sykmeldte arbeidstakere og personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Du kan søkes inn i tiltaket i samråd med din saksbehandler i NAV. Som deltaker forventes det at du er aktivt medvirkende.

Varighet:
Tiltaket varer som hovedregel i inntil 4 uker. Det er mulig å forlenge tiltaket med 4 uker + 4 uker, totalt i inntil 12 uker. En forlengelse skal godkjennes av NAV-kontoret.
Heltidstilbud med inntil 30 timer per uke. Timeantallet tilpasses individuelt i de tilfeller der 30 timer per uke er uforenelig med deltakers arbeidsevne. Tiltaket gir mulighet for kombinasjon med eventuell behandling, gradert arbeid og oppfølging fra ulike instanser.

Innhold:
Driv karriere har et bredt sammensatt tilbud av ulike aktiviteter/elementer som samlet skal fremme funksjon i arbeid, både fysisk, psykisk og sosialt. Jobbveileder vil i samarbeid med deltaker og med bakgrunn i kartlegging og opplysninger sette sammen en aktivitetsplan med mål og delmål. Våre aktiviteter/elementer er en kombinasjon av undervisning som har til hensikt å øke deltakers kunnskaper om sammenhengen mellom egen helse og livsstil, fysisk aktivitet eller trening, arbeidstrening, mental trening, veiledning og sosiale øvelser som er knyttet sammen med en felles kognitiv tilnærming. Deltaker og jobbveileder vil i løpet av tiltaksperioden være i dialog med arbeidsplass dersom deltaker har en ansettelse, og i tillegg besøke arbeidsplassen der dette er aktuelt. For de uten arbeidsforhold vil jobbveileder og deltaker samarbeide om å knytte kontakt med aktuelle arbeidsgivere for å komme i arbeid.
Eksempler på aktiviteter:
• Helhetlig kartlegging av deltakers nåsituasjon
• Karriere- og arbeidslivsveiledning i et helseperspektiv
• Rehabiliteringsplan som arbeidsverktøy
• Veiledningssamtaler
• Ulike motivasjons- og mestringsaktiviteter
• Individuelt treningsopplegg med veiledning
• Arbeidsutprøving i egen jobb, eller i potensiell ny jobb
• Livsstils- og kostholdsveiledning
• Daglige relevante temasamlinger
• Ulike oppgaver for bevisstgjøring
• Daglige aktivitetsøkter; innendørs- og utendørs
• Avspenning/oppmerksomhetstrening

Les hva Nav sier om Arbeidsrettet rehabilitering